Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Rettigheter

Rettigheter

Rettighetskapitlet er todelt. Første del omhandler rettigheter for barn og deres familier. Andre del omhandler rettigheter for personer over 18 år. Det kan være vanskelig å finne fram i hjelpeapparatet og det er umulig å gi en fullstendig oversikt over alle tilbudene som fins, men vi håper denne informasjonen gjør det lettere for deg.

Teksten er utarbeidet på oppdrag for NFCF i 2015 av sosionomene Laila Engen og Bente Halvorsen Sæter ansatt ved Nordlandssykehuset, og publisert 1. gang august 2016.

 

Noen råd når du skal kontakte hjelpeapparatet

  • Ring og avtal tid på forhånd
  • Lag ei huskeliste med spørsmålene dine
  • Ta med legeerklæringer og eventuelle andre papirer

 

Rettigheter i forhold til offentlige kontorer

  • Når du oppsøker et offentlig kontor har du rett til å få veiledning
  • Du kan ha med deg en annen person
  • Alle offentlig ansatte har taushetsplikt
  • Du har rett til å se dokumentene som gjelder din sak
  • Hvis du fremmer en søknad/ krav, har du rett på et skriftlig svar
  • Et skriftlig vedtak kan påklages

 

Noen hjelpeinstanser det er viktig å kjenne til

NAV = Norsk Arbeids- og velferdsforvaltning.  Et NAV-kontor skal tilby minimum økonomisk sosialhjelp fra kommunen, samt hele det statlige tjenestespekteret fra det som før het trygdeetaten og Aetat. I noen kommuner vil NAV-kontoret administrere flere hjelpeordninger. Hjelpemiddelsentralene er en del av NAV. www.nav.no

HELFO = Helseøkonomiforvaltningen: HELFO har ansvaret for refusjon av utgifter til alle helsetjenester. www.helfo.no

Pasientreiser:Pasientreisekontorene har ansvaret for planlegging og bestilling av reiser med rekvisisjon, og har sammen med Pasientreiser ANS ansvar for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon. www.pasientreiser.no

 


Se også våre nyhetssaker om Rettigheter

Chiesi Pharma Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen